Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Ornivaria is op zoek naar kwaliteitsfoto's over allerlei vogels, planten en insecten die geschikt zijn voor onze gevleugelde vrienden. Bent u iemand die deze in zijn bezit heeft en die deze gratis op deze website wil publiceren, dan ben je onze partner. Als je dat wil doen geef ons dan een seintje
Zoek in blog
Home • Hier bent u:  Weblogs  
Bekijk blog Minimaliseren
okt 10

Geplaatst door: Frans Begijn
vrijdag 10 oktober 2008 12:49

Voorwoord
Tijdens het laatste weekend van augustus werd het kleurkanarie congres van de C.O.M – onder verantwoordelijkheid van het OMJ bestuur – gehouden in de buurt van Parijs. Namens het O.M.J. waren aanwezig: de voorzitter de heer Pierre Groux en de verantwoordelijke bestuurder voor de sectie kleurkanaries de heer Roberto Rossi.
Er waren 8 A-landen aanwezig, vertegenwoordigd door 2 leden. België, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Nederland. De laatste vertegenwoordigd door Jac Meesters en Rein Grefhorst.
Er was voor het congres geen van te voren vastgestelde agenda, deze werd ter plekke vastgesteld.
Gelukkig hadden Nederland, België zich in een bijeenkomst in Brussel al voorbereid op mogelijke agendapunten.
 
Agenda punt 1
Vogels met wit lipochroom kennen wij in de toekomst nog in twee variëteiten
Wit dominant (wanneer er zichtbare gele aanslag aanwezig is)
Wit (wanneer er geen zichtbare aanslag aanwezig is)
België en Nederland waren het hier niet mee eens, omdat de vogels welke wij witrecessief noemen over het algemeen veel helderder van tint zijn dan vogels zonder aanslag die witdominant zijn. De andere aanwezigen deelden deze mening niet, ook niet na de aangedragen verschillen in helderheid van de tint en de kleur van de hoorndelen. Bij de stemming was de uitslag 6 voor en 2 tegen (België en Nederland)
Vanaf nu zal er dus internationaal niet meer gesproken worden over witrecessief maar alleen nog over:
Wit
Wit dominant
 
Agendapunt 2
Het erkennen van vogels met witte staart en slagpennen.
Als argument werd aangedragen: 'dat je bij vogels die niet in het nest zijn opgevoerd aan de aanslag in de pennen kunt zien in hoeverre het geel vervangen is door rood'. Een argument dat wij beslist niet deelden. Tijdens het vorige congres is dit ook al uitvoerig aan de orde geweest en was de stemming 4 voor en 4 tegen, de doorslag werd toen gegeven door de voorzitter van het OMJ de heer Groux. Nu bleek dat de Italianen hun huiswerk (lobby) goed hadden uitgevoerd en was na stemming de uitslag 5 voor en 3 tegen (België, Duitsland en Nederland). Als tegenstemmers konden wij niet leven met het feit dat onze mooi doorgekleurde vogels niet meer zouden kunnen deelnemen aan C.O.M. wedstrijden. Wij hebben dan ook voorgesteld om ze beide te erkennen en deze dan onder te brengen in aparte klassen. Dit stuitte in eerste instantie op veel verzet bij de heer Groux, met als argument weer 16 klassen meer. Besloten werd dan ook om de besluitvorming hierover uit te stellen tot de volgende dag (avond). De zaterdagavond werd dit voorstel in stemming gebracht, met als resultaat 6 voor en 2 tegen. Dus vanaf heden kennen wij in de geel- en roodserie vogels met doorgekleurde vleugel- en staartpennen en vogels met witte vleugel- en staartpennen.
Doorgekleurde vleugel- en staartpennen Witte vleugel- en staartpennen
Geel intensief Rood intensief
Geel schimmel Rood schimmel
Geelivoor intensief Roodivoor intensief
Geelivoor schimmel Roodivoor schimmel
 
Het voorstel van Portugal om dit ook toe te passen bij de ino’s werd voorlopig verworpen. De komende drie jaar zal aan de hand van de aantallen ingezonden vogels worden bekeken of dit verantwoord is.
 
Agendapunt 3
Bij de lichte kleuren mozaïeken T2 (man) toestaan dat er een lichte doorkleuring van de rug bevedering is.
Een krijtwitte rug, zoals in de huidige standaard staat omschreven is volgens de indieners van dit voorstel bijna niet haalbaar.
Argumenten:
Wij eisen een diep doorgekleurd en groot masker, dat maakt dat de rug iets zal doorslaan.
Uiteraard blijft het zo dat de meest heldere de voorrang geniet, als aan allen andere eisen is voldaan.
Het rood en geel mag bij de mozaïeken minimaal uitlopen in vleugel- en staartpennen.
Ook de borstvlek welke in de huidige standaard als rond staat beschreven zal in de toekomst beschreven worden als driehoekig. Dit werd door alle aanwezigen goedgekeurd.
 
Agendapunt 4
De eumelanine bestreping bij volpigment vogels (zwart- en bruinserie) zal in breedte bij de intensieve vogels wat worden aangepast. Dit was 50-50, wordt nu 40-60.
Als argument werden aangedragen dat de grondkleur bij een verhouding van 40% melanine bestreping en 60% grondkleur beter tot uiting komt. Voor de noordelijke landen een welkome bijstelling.
Noot:
Voor de schimmels en mozaïeken blijft de verhouding 60-40, dus 60% melanine en 40% grondkleur.
 
Agendapunt 5
Een door Spanje nieuw ontworpen keurbriefje waarop de punten aangekruist kunnen worden werd verworpen.
Dit past op dit moment niet bij de voorgestelde punten bij de keurtechniek. Wel heeft het OMJ zelf een nieuwe keurbrief voor de kleurkanaries ontworpen. Hier is met name de C.O.M. sleutel wat verder uitgewerkt. Ook een voorstel om met minpunten te gaan werken werd verworpen. De keuring moet juist de mogelijkheid bieden om positieve punten te waarderen.
 
Agendapunt 6
De uitbreiding van het vraagprogramma.
Hier is door het C.O.M./O.M.J. een nieuwe indeling gemaakt. Vooral bij de mozaïeken zullen er extra series komen.
Voorbeeld:
Zwartgeelmozaïek T1
Zwartgeelmozaïek T2
Zwartgeelivoormozaïek T1
Zwartgeelivoormozaïek T2
Voor alle mozaïeken zullen T1 en T2 in een aparte groep worden opgenomen, zo de mozaïeken met ivoor zullen in aparte groepen worden geplaatst.
 
Agendapunt 7
Aanpassen van de standaardeisen voor de bruine vogels.
De vogels uit de bruingroep zullen worden gevraagd met een maximale oxydatie van de melanine. Aangepaste standaard.
Lange brede en ononderbroken donkerbruine bestreping. (40-60 voor de intensieven en 60-40 voor de schimmels en mozaïeken)
Maximale uiting van de melanine, gelijkmatig verdeeld over de vogel (mantel).
Alle bestreping maximaal bruin geoxideerd.
De flankbestreping is duidelijk en symmetrisch en moet een voortzetting zijn van het rugpatroon en van gelijke kleurdiepte als de rug en kopbestreping.
Snavel, poten en nagels bruinachtig van kleur.
Door het vragen van maximaal melanine zal het lipochroom iets minder helder overkomen.
Een duidelijk contrast tussen de bestreping en de grondkleur.
Bij de Bruin rood/geel intensief vragen wij een minimale aanwezigheid van phaeo tussen de bestreping, een verwevenheid met de lipochroomkleur.
 
Agendapunt 8
Voorlopige standaardeisen voor de bruin topaas.
Deze vogels worden in geringe mate gekweekt, vandaar dat deze nog niet worden opgenomen in het vraagprogramma. Wel werd er een voorlopige standaardeis opgesteld.
Klassiek bestreping, bruin van kleur.
Afwezigheid van feomelanine. Hierdoor ontstaat er een duidelijk contrast door de omzoming in de vleugel en staartpennen.
Duidelijke flanktekening, welke een voortzetting moet zijn van het rugpatroon.
Snavel, poten en nagels zijn vleeskleurig.
Ogen donkerrood.
De vleugel en staartpennen zijn goed gemarkeerd.
 
Agendapunt 9
Keurtechnische aanwijzingen (richtlijnen per kleur).
Voor ieder kleur, of groep van kleuren zijn duidelijk richtlijnen opgesteld voor maximaal en minimaal aantal toe te kennen punten. Ook voor de fysieke eigenschappen als:
Bevedering
Vorm en grootte
Houding
Algemene indruk
zijn keurtechnische afspraken gemaakt en zullen in de standaard worden opgenomen. Voor de definitieve toekenning zie de standaardeisen.
Voor vogels met 94 punten is men verplicht de algemene indruk te waarderen met 5 punten.
Ook zal aan de standaard en lijst worden toegevoegd waarop vermeld staat welke vogels niet voor punten in aanmerking mogen komen. Dus NG (Non Jugé) op de keurbrief vermeldt krijgen.
 
Agendapunt 10
De door België ingezonden brief met daarop een aantal punten (deze punten waren het resultaat van de bespreking in Brussel.
Tijdens COM en COM erkende wedstrijden keuren met twee keurmeesters (een koppel). Voorstel werd unaniem aangenomen.
Altijd een koppeling maken tussen een A en een B land, of twee A-landen. Dus geen koppeling van keurmeesters uit 2 B-landen.
Extra aandacht voor de keuromstandigheden.
Keuren bij daglicht, of als dit niet mogelijk is te keuren bij kunstlicht, volgens een vastgesteld systeem.
Rein Grefhorst zal namens Nederland een kopie zenden aan het O.M.J. van de keurbakken die gebruikt worden door de ANBvV.
 
Agendapunt 11
Spanje heeft een voorlopige standaard gemaakt voor de Jaspis.
In deze voorlopige standaardeis is alleen de enkelfactorige (simple dilution) Jaspis opgenomen.
De Jaspis zal worden gevraagd in: Zwart, Bruin en in Agaat
Na een marathon dag van ruim 12 uur vergaderen, waar het er soms fel aan toe ging kon de voorzitter de vergadering sluiten.
 
Bij de agaat wit mag de lipochroomkleur tussen de bestreping niet zuiver wit zijn, er moet een lichte verwevenheid zijn van lipochroom met melanine.
Ook moeten ze baardtekening laten zien.
Helaas is er onvoldoende gesproken over de azulfactor. Wel is duidelijk dat hij in de agaatserie als positief wordt ervaren en wordt toegestaan.
Voor de zwartserie zie de standaard.
 
Bron: notulanten Rein Grefhorst A.N.B.v.V. en Jac.Meesters N.B.v.V. Vertaling Gregory Cobbaut A.O.B.

Tags:

Betr: C.O.M. Congres Palaiseau

Momenten waarop onze beoordeling over de kleurslagen in onze kleurkanariesport een andere richting kunnen uitgaan zijn zeldzaam. Het C.O.M.-congres dat plaatshad in Palaseau is zo'n moment dat we met de grootste aandacht moeten opvolgen. Immers hoe rudimentair bepaalde beslissingen op C.O.M.-vlak worden genomen, deze kunnen een belangrijke invloed hebben op nationale standaardeisen. Sta me toe om deze even van naderbij te bekijken.

Agendapunt 1

Vogels met wil lipochroom kennen wij in de toekomst nog in twee variëteiten (wit en witdominant).

GVB : Een spijtige beslissing omdat men in de naamgeving de factor die verantwoordelijk is voor het ontbreken van de lipochroomkleur slechts bij één van de twee kleurslagen kan terugvinden. Hopelijk volgen onze nationale comités deze beslissing niet.

Agendapunt 2

Het erkennen van vogels met witte staart en slagpennen.

GVB : Deze beslissing is uiteraard te betreuren en wel om volgende reden. Lipochroomkleurige vogels worden geboren met een jeugdkleed. Hoe witter dit jeugdkleur hoe minder lipochroomkleur in de vogel aanwezig is. Uiteraard wordt dit jeugdkleed beïnvloed door erfelijke eigenschappen en voeding dat men verstrekt. Logisch is dat hoe meer lipochroomkleur men in het jeugdkleed van een lipochroomvogel kan waarnemen hoe meer punten men zou moeten krijgen. In Italië is het omgekeerde het geval. Benieuwd hoe onze nationale comités hiermee zullen omgaan. Of, hoe tegenstrijdige kenmerken in standaardeisen insluipen.

Agendapunt 3

Bij de lichte kleuren mozaïeken T2 (man) toestaan dat er een lichte doorkleuring van de rug bevedering is.

GVB : Dit is een goede beslissing. Goede mozaïekkwekers hebben al jaren zo gefokt en geselecteerd. Topkeurders hebben dit al jaren ook zo beoordeeld.

Agendapunt 4

De eumelanine bestreping bij volpigment vogels (zwart- en bruinserie) zal in breedte bij de intensieve vogels wat worden aangepast. Dit was 50-50, wordt nu 40-60. Voor de schimmels en mozaïeken blijft de verhouding 60-40, dus 60% melanine en 40% grondkleur.

GVB : Dit is een gemiste kans om de te strenge eis bij de schimmelvogels (60-40) te verminderen naar een meer aanvaardbare 50-50 verhouding. Ik stel ook vast dat er geen woord gezegd is over het onnatuurlijk gelijnd eumelaninepatroon. Misschien komt dit nog wel terug...

Agendapunt 5

Een door Spanje nieuw ontworpen keurbriefje waarop de punten aangekruist kunnen worden werd verworpen.

GVB : Geen vragen en opmerkingen.

Agendapunt 6

De uitbreiding van het vraagprogramma. Hier is door het C.O.M./O.M.J. een nieuwe indeling gemaakt. Vooral bij de mozaïeken zullen er extra series komen.

GVB : Dit is een zeer goede beslissing. Mozaïeken met de ivoorfactor maakten in het verleden nooit een kans tegen mozaïeken zonder ivoorfactor. Wel een moeilijke klus voor onze keurders. Daar waar ze in het verleden zich er vlug konden vanaf maken met te zeggen dat er onvoldoende mozaïekcontrast aanwezig is, dienen ze de vogel echt te beoordelen en rekening te houden met de specifieke werking van de ivoorfactor in de respectievelijke kleurslagen. Ongetwijfeld krijgt men hierdoor meer mozaïeken met de ivoorfactor op onze shows. en laten we dan ook het volgende hopen: 'misschien krijgen deze vogels dan ook de punten die ze verdienen'.

Agendapunt 7

Aanpassen van de standaardeisen voor de bruine vogels.

GVB : Deze aanpassing blijkt in de goede richting te gaan inzonderheid wat de hoeveelheid feomelanine betreft. Althans zo interpreteer ik de volgende passage: 'Maximale uiting van de melanine, gelijkmatig verdeeld over de vogel (mantel)'. De vogels uit de bruingroep zullen worden gevraagd met een maximale oxydatie van de melanine. Deze laatste zin is spijtig genoeg voor verschillende interpretatie vatbaar. Ik verklaar me nader. We hebben in het verleden onder maximale oxidatie altijd maximale eumelanine en feomelanine met citroenfactor verstaan. Men verkrijgt immers maar maximale oxydiatie als de citroenfactor aanwezig is.

GVB : Het inbrengen van de citroenfactor is echter volledig in tegenstrijd met de eis dat én de eumelanine én de feomelanine bruin moet zijn. De citroenfactor zorgt er immers voor dat zowel de eumelanine als de feomelanine grijs worden. Spijtig dus dat men nogmaals begrippen gebruikt met een tegengestelde inhoud. Daarom is het belangrijk dat men dit goed opvolgt en nakijkt hoe men dit in standaardeisen omschrijft.

GVB : Ook is de eis van een duidelijk contrast tussen de bestreping en de grondkleur (ook een meervoudig begrip) niet eenduidig bepaald. Maximale feomelanine tussen de bestreping zorgt niet voor een duidelijk contrast. Hier stelt men dus vast dat verschillende eisen elkaar tegenspreken.

Agendapunt 8

Voorlopige standaardeisen voor de bruin topaas.

Belangrijk is de volgende eis: 'afwezigheid van feomelanine. Hierdoor ontstaat er een duidelijk contrast door de omzoming in de vleugel en staartpennen'.

GVB : Hier slaat de C.O.M. werkgroep de bal compleet mis. Een eis die helemaal niet in het verlengde ligt van het genotype. Hier komt men beslist op terug.

Agendapunt 9

Keurtechnische aanwijzingen (richtlijnen per kleur).

GVB : Wat deze richtlijnen inhouden zullen we in detail moeten bekijken vooraleer een mening te kunnen vormen.

Agendapunt 10

De door België ingezonden brief met daarop een aantal punten (deze punten waren het resultaat van de bespreking in Brussel.

GVB : Sta me toe, dat ik mij hier onthou van commentaar...

Agendapunt 11

Spanje heeft een voorlopige standaard gemaakt voor de Jaspis.

Ook hier onthou ik mij van commentaar... bij gelegenheid geef ik daar eens mijn mening over.

GVB : Onder hetzelfde agendapunt staan nog een aantal andere punten. Wellicht heeft men niet de tijd gehad om deze grondig te bespreken en hebben deze vooralsnog geen invloed op de keurtechnische eisen. Zo heeft men het blijkbaar onder meer gehad over:

'Bij de agaat wit mag de lipochroomkleur tussen de bestreping niet zuiver wit zijn, er moet een lichte verwevenheid zijn van lipochroom met melanine'. Vermoedelijk bedoeld men hier: verwevenheid van lipochroom met feomelanine'.

GVB : Wellicht hebben persoonlijke interpretaties van een paar aanwezigen voor deze miskleun gezorgd. Daar staat dan weer een zeer positief element tegenover dat ze blijkbaar de azulfactor in de agaatvogels toelaten.

Vriendelijke groeten

Door gvborre op   dinsdag 14 oktober 2008 10:48
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-04-26